top of page
Diamond Wheel Dresser
Diamond Profile Roller Dressers

Diamond Dresser Wheel Ο γρηγορότερος, ευκολότερος τρόπος ντυσίματος ενός τροχού λείανσης! Αποφύγετε όλες τις ανακρίβειες και τις δυσκολίες των εργαλείων ντυσίματος ενός σημείου! Αυτό το ντουλάπι επινικελώνει διαμάντι, τσιπς 46 γραμμαρίων μακράς διαρκείας για γρήγορη ανάπλαση ή διαμόρφωση. Σε αντίθεση με τα εργαλεία επιδέσμου ενός σημείου, έχει επιφάνεια επιδέσμου που έχει πλάτος 1/2 "και μήκος 1-3 / 4". Η ομοιόμορφη αποκατάσταση των τροχών σας είναι τόσο απλή όσο η τοποθέτηση του κομμού στο στήριγμα του εργαλείου σας και η επαφή με τον τροχό. Δεν υπάρχει πλέον απογοήτευση από μάταιες προσπάθειες να καθοδηγήσετε με ακρίβεια ένα σημείο, διαμάντι στην άκρη του τροχού λείανσης. Το συνολικό μήκος του εργαλείου είναι 4-5 / 8 ".
1. Ντουλάπι με ρόδα με επίστρωση νικελίου
Διαμάντια 2,46-grit για γρήγορη επανένταξη ή διαμόρφωση
3. Η επιφάνεια επένδυσης έχει μήκος 1/2 "πλάτος x 1-3 / 4"
4. Συνολικό μήκος εργαλείου 4-5 / 8 "
5. Γρήγορος, εύκολος τρόπος να ντύσετε τροχούς λείανσης

 • Αληθεύστε τον τροχό χτυπώντας λειαντικά σωματίδια από την επιφάνεια του τροχού και κάνοντας τον τροχό ομόκεντρο. Αυτό ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και βελτιώνει το φινίρισμα της επιφάνειας, εξαλείφοντας τους κραδασμούς του τροχού εκτός ισορροπίας σε όλη την επιφάνεια του τεμαχίου.

 • Αποσυνδέστε αυτά τα λειαντικά σωματίδια, τα οποία έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την έκθεση φρέσκου λειαντικού από την επιφάνεια του τροχού. Κάθε λειαντικός κόκκος είναι ένα μικρό εργαλείο κοπής. ένας φθαρμένος κόκκος έχει τα άκρα του θαμπά και χάνει την αποτελεσματικότητά του. Η έκθεση των φρέσκων κόκκων είναι μια διαδικασία ακονίσματος. Το τζάμι του τροχού αποτελεί ένδειξη στρογγυλεμένων κόκκων και είναι εμφανές από μια ανακλαστική επιφάνεια στον περιστρεφόμενο τροχό.

 • Καθαρίστε τον τροχό. Εάν ένα τεμάχιο εργασίας είναι μαλακότερο από το βαθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί ο τροχός, τα λειαντικά σωματίδια δεν θα αποσπαστούν εγκαίρως για να παρουσιάσουν φρέσκα, αιχμηρά κόκκους. Ο τροχός λοιπόν φαίνεται να χάνει την άκρη του ειδικά καθώς οι πόροι μεταξύ των κόκκων γεμίζουν με θραύσματα του τεμαχίου εργασίας. Ο τροχός λέγεται ότι είναι φορτωμένος και είναι ένας λόγος για τον οποίο η επιλογή του τροχού είναι εξαιρετικά σημαντική.

Performance

The performance of a diamond dresser wheel is crucial for achieving precise and effective dressing of grinding wheels. Here are key aspects that determine their performance:

 1. Diamond Quality: The quality of the diamond used in the dresser wheel significantly impacts its performance. High-quality diamonds ensure better cutting ability, durability, and precision during the dressing process.

 2. Abrasive Efficiency: Diamond dresser wheels should efficiently remove dull and worn-out abrasive grains from grinding wheels. Their ability to cut through the grinding wheel's surface and expose fresh abrasive grains is crucial for restoring the wheel's cutting ability.

 3. Consistency in Dressing: Consistent dressing across the entire surface of the grinding wheel is essential for maintaining uniformity in wheel shape and sharpness. A well-performing dresser wheel will achieve consistent truing and shaping throughout the wheel's profile.

 4. Precision in Profiling: Dresser wheels need to accurately profile grinding wheels to the desired shape and geometry. Precision is vital for achieving specific angles, radii, or contours required for various grinding operations.

 5. Durability and Longevity: A high-quality diamond dresser wheel should maintain its cutting efficiency and shape over extended periods of use. Durability ensures consistent performance and longer tool life, reducing the frequency of replacement.

 6. Heat Dissipation: During the dressing process, heat can build up due to friction between the dresser wheel and the grinding wheel. Efficient heat dissipation properties in the dresser wheel prevent damage to both wheels and maintain the dressing accuracy.

 7. Surface Finish: The dresser wheel's performance influences the surface finish achieved on the workpiece after grinding. A well-dressed grinding wheel produces smoother surfaces, improving the quality of finished products.

 8. Compatibility: The dresser wheel should be compatible with the material and grit size of the grinding wheel. Different materials and grit sizes require specific dresser wheels to achieve optimal performance.

Regular maintenance, proper handling, and using dresser wheels within recommended parameters are essential to optimize their performance and extend their lifespan. Additionally, selecting the right dresser wheel for specific grinding applications contributes to achieving superior grinding results and maintaining efficiency in machining operations.

Application

Diamond dresser wheels are critical tools used in the dressing and shaping of grinding wheels used in various industries. Their applications include:

 1. Truing and Dressing Grinding Wheels: Diamond dresser wheels are primarily used for truing and dressing conventional abrasive grinding wheels. They remove worn abrasive grains and reshape the wheel's surface to restore its cutting ability and geometric accuracy.

 2. Precision Dressing: In precision grinding operations, especially in industries like aerospace, automotive, and tool manufacturing, diamond dresser wheels ensure precise profiling and geometry of the grinding wheel. This is crucial for maintaining dimensional accuracy and surface finish of the workpiece.

 3. Surface Finish Enhancement: These dresser wheels help achieve the desired surface finish on the workpiece by dressing the grinding wheel to the required profile and sharpness. This is vital in achieving smooth and accurate surfaces, particularly in applications where surface quality is critical.

 4. Sharpening and Reconditioning: They are used in sharpening and reconditioning tools, such as cutting inserts, milling cutters, drills, and other precision tools that use grinding wheels for their maintenance.

 5. Manufacturing and Tooling: In manufacturing settings, diamond dresser wheels are employed for shaping and profiling grinding wheels used in various machining processes. They play a crucial role in ensuring the accuracy and efficiency of machining operations.

 6. Custom Profiles and Forms: These dresser wheels can create custom profiles and complex forms on grinding wheels, allowing for specific grinding requirements in specialized applications, such as gear manufacturing, bearing production, and turbine blade machining.

 7. Reconditioning Wheels: They are used for reconditioning or refurbishing worn-out grinding wheels, extending their lifespan and maintaining their efficiency.

Diamond dresser wheels are essential in maintaining the efficiency and accuracy of grinding operations across industries by ensuring that grinding wheels remain sharp, true, and capable of producing high-quality finished products. They're vital tools in precision manufacturing and machining processes where the quality of surface finish and dimensional accuracy are critical.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Σχόλια

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

Diamond Abrasive Products
Diamond Abrasive Products
bottom of page