top of page

Εργαλεία Μεταλλικών Συνδεδεμένων Διαμαντιών

Το Metal Boned και το Sintered Diamond Wheels ήταν τροχοί επαγγελματικού βαθμού για κάθετα μηχανήματα καλωδίωσης, έχει μια μήτρα διαμαντιού βάθους Full mm που εκθέτει νέα σημεία κοπής καθώς χρησιμοποιούνται οι τροχοί. Οι διαχωρισμένοι τροχοί μπορούν να ντυθούν για να εκθέσουν επιπλέον κρύσταλλα για μια πιο επιθετική κοπή, αλλά Το ντύσιμο δεν είναι πάντοτε απαραίτητο εάν ακολουθείτε ένα μοτίβο "πλάι-πλάι" κατά το τρίψιμο για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη φθορά. Η δυναμική εξισορρόπηση στο εργοστάσιο εξασφαλίζει ομόκεντρος για ομαλή και αθόρυβη λείανση. Παραγγείλετε γενικά ένα μέγεθος τρίψιμο μεγαλύτερο για εργαλεία από συντηγμένα διαμάντια σε σύγκριση με τα επιμεταλλωμένα ή συγκολλημένα μέρη.

Τα μεταλλικά τρυπάνια Diamond Bonded Diamond Core που κατασκευάζονται με τον αποκλειστικό μεταλλικό δεσμό που αναπτύχθηκε για υψηλή αντοχή και μακροζωία. Τα τρυπάνια με πυρήνα μεταλλικού δεσμού είναι τα καλύτερα τρυπάνια πυρήνα που κατασκευάζονται στον κόσμο. Διαμάντια που συγκρατούνται σε μεταλλικό δεσμό μήτρας για γυαλί διάτρησης πυρήνα, χαλαζία αλουμίνας, ρουμπίνι γιαγ, σιλικόνη και άλλα σκληρά λειαντικά μη μεταλλικά κεραμικά. Τα κομμάτια τρυπανιών με διαμάντια είναι κομμάτια βαρέως τύπου σχεδιασμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε γενικές γραμμές, τα πυροσυσσωματωμένα κομμάτια θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 20 έως 30 ή περισσότερες φορές τη διάρκεια ζωής ενός συγκολλημένου διαμαντιού, εάν χρησιμοποιούνται σωστά. Ο βαρύς σχεδιασμός παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής κατά τη διάτρηση σε πολύ σκληρά υλικά όπως πλακάκια από πορσελάνη, γρανίτη και σκληρές πέτρες.

Το Metal Bonded Diamond Saw Blades είναι το Professional που παρέχει ομαλή επιφάνεια φινιρίσματος και έχει σχεδιαστεί για την κοπή όλων των τύπων υλικοτεχνικών υλικών (πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι) όταν τα απόβλητα πρέπει να συγκρατούνται στο ελάχιστο και η ταχύτητα κοπής είναι απαραίτητη. Οι λεπίδες πριονιού από διάμετρο ενσωματώνουν διαμάντια στις άκρες της λεπίδας για κοπή για να συμβάλλετε στην γρήγορη, καθαρή περικοπή γυαλιού, Lapidary, κεραμικών πλακιδίων, σκυροδέματος, τούβλου και άλλων σκληρών υλικών, Υπάρχουν πολλοί τύποι λεπίδων διαμαντιών και έχουν πολλές χρήσεις, όπως πέτρα κοπής, σκυρόδεμα, άσφαλτος , τούβλα, μπάλες άνθρακα, γυαλί και κεραμικά στον κατασκευαστικό κλάδο · υλικά κοπής αγωγών στη βιομηχανία πληροφορικής · και κοπή πολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων διαμαντιών, στη βιομηχανία πολύτιμων λίθων.

Performance

Metal-bonded diamond tools are widely used in various industries for cutting, grinding, and shaping hard and abrasive materials. Their performance is characterized by several key factors that make them suitable for specific applications. The performance aspects of metal-bonded diamond tools:

 1. High Hardness and Abrasion Resistance: Metal-bonded diamond tools are designed to withstand the extreme hardness and abrasiveness of materials such as concrete, stone, ceramics, and glass. The metal bond holds the diamond particles securely, ensuring they maintain their cutting or grinding edges for extended periods.

 2. Longevity: Metal-bonded diamond tools typically have a longer lifespan compared to other types of bonded diamond tools, such as resin-bonded tools. This extended lifespan reduces the frequency of tool replacement, leading to cost savings and increased productivity.

 3. Precision and Accuracy: These tools offer exceptional precision and accuracy in cutting and grinding tasks. They can achieve tight tolerances and fine surface finishes, making them suitable for applications where precision is critical.

 4. High Material Removal Rate: Metal-bonded diamond tools are known for their high material removal rates, making them efficient in removing large volumes of material quickly. This is especially important in applications like concrete grinding and stone cutting.

 5. Versatility: Metal-bonded diamond tools are versatile and can be used on a wide range of materials, including concrete, granite, marble, ceramics, and even some metals. They are suitable for various industries, including construction, stone fabrication, aerospace, and automotive.

 6. Heat Resistance: The metal bond provides good heat resistance, allowing the tools to operate at high speeds without overheating. This is essential for preventing tool wear and maintaining cutting or grinding performance.

 7. Reduced Clogging: Metal-bonded tools are less prone to clogging compared to resin-bonded counterparts, particularly when working with materials like concrete. This feature ensures continuous and efficient material removal.

 8. Consistency: Metal-bonded diamond tools deliver consistent performance throughout their lifespan. This consistency is essential for achieving uniform results in manufacturing and construction applications.

 9. Enhanced Productivity: Due to their high material removal rates and longevity, metal-bonded diamond tools contribute to increased productivity, reduced downtime, and lower labor costs.

 10. Variety of Shapes and Sizes: These tools are available in various shapes and sizes, including grinding wheels, saw blades, core drills, and more. This versatility allows users to select the right tool for their specific application.

 11. Environmental Considerations: Metal-bonded diamond tools are generally considered environmentally friendly because they produce minimal waste during operation and do not release harmful substances into the environment.

Application

Metal-bonded diamond tools find a wide range of applications across various industries due to their exceptional hardness and abrasion resistance. These tools are designed to cut, grind, and shape hard and abrasive materials.Applications for metal-bonded diamond tools:

 1. Stone Cutting and Profiling: Metal-bonded diamond saw blades are extensively used in the stone industry for cutting and shaping natural and engineered stones such as granite, marble, quartz, and slate. They are employed in the fabrication of countertops, tiles, monuments, and sculptures.

 2. Concrete Grinding and Polishing: Diamond grinding discs with metal bonds are essential in the construction and concrete polishing industries. They are used to grind and polish concrete floors, producing a smooth and glossy finish. Metal-bonded tools can also remove coatings and adhesives from concrete surfaces.

 3. Glass and Ceramic Processing: Diamond wheels and drill bits with metal bonds are employed for precision cutting, drilling, and profiling of glass and ceramic materials. These tools are used in the production of glass panels, mirrors, tiles, and electronic components.

 4. Stone Quarrying: Metal-bonded diamond wire saws are used in stone quarrying operations to extract large stone blocks. They offer high cutting efficiency and minimize waste during the extraction process.

 5. Aerospace Industry: Diamond tools with metal bonds are used to machine and shape hard and abrasive materials in the aerospace sector. This includes cutting and drilling operations on composite materials, ceramics, and advanced alloys.

 6. Metalworking: Metal-bonded diamond grinding wheels are used for precision grinding and sharpening of hard metals, carbide tools, and high-speed steel. They are common in the manufacturing of cutting tools and precision parts.

 7. Electronic and Semiconductor Industry: Diamond blades and drills with metal bonds are used to cut and shape silicon wafers and other semiconductor materials with precision. These tools play a crucial role in semiconductor device fabrication.

 8. Automotive Industry: Metal-bonded diamond tools are used for machining and profiling hard and abrasive materials in the automotive sector. This includes applications such as grinding engine components and cutting glass.

 9. Oil and Gas Drilling: Diamond drill bits with metal bonds are employed in the oil and gas industry for drilling through hard rock formations during exploration and drilling operations.

 10. Jewelry and Gem Cutting: Metal-bonded diamond saw blades and wheels are used for cutting, shaping, and faceting precious gemstones and jewelry materials like diamonds, sapphires, and rubies.

 11. Construction and Masonry: Diamond blades with metal bonds are used in construction and masonry applications for cutting concrete, asphalt, bricks, and other building materials.

 12. Woodworking: In some specialized applications, metal-bonded diamond tools are used for cutting and shaping wood, especially when the wood contains embedded abrasive materials or is mixed with resin.

 13. Art and Sculpture: Metal-bonded diamond tools are employed by artists and sculptors for creating intricate sculptures and artworks from hard and abrasive materials.

Diamension

The dimensions of metal-bonded diamond tools, such as grinding wheels, saw blades, core drills, grinding discs, and burrs, can vary widely depending on the specific application and manufacturer. These tools are available in various sizes and shapes to suit different cutting and grinding requirements. Here are some typical dimensions for each type of tool:

Metal Bonded Diamond Grinding Wheels:

 • Diameter: Typically ranging from 4 inches (100 mm) to 12 inches (300 mm) or more.

 • Thickness: Varies depending on the wheel's design and intended use.

 • Arbor Hole Size: The center hole that fits onto the spindle of a grinding machine typically ranges from 0.5 inches (12.7 mm) to 2 inches (50 mm) or more.

Metal Bonded Diamond Saw Blades:

 • Diameter: Common sizes include 4 inches (100 mm), 7 inches (180 mm), 10 inches (250 mm), 14 inches (350 mm), and larger.

 • Blade Thickness: Varies based on the blade's intended use and material to be cut.

 • Arbor Hole Size: Similar to grinding wheels, the hole that fits onto the saw machine's spindle can vary in size.

Metal Bonded Diamond Core Drills:

 • Diameter: Core drill sizes can range from very small, such as 0.25 inches (6 mm), to several inches (100 mm) or more.

 • Length: The length of the core drill depends on the depth of the hole required.

 • Shank Size: The shank diameter varies and should match the chuck size of the drilling equipment.

Metal Bonded Diamond Grinding Discs:

 • Diameter: Typically available in sizes similar to grinding wheels, ranging from a few inches to larger diameters.

 • Thickness: The thickness can vary based on the design and application.

Metal Bonded Diamond Burrs:

 • Bur Diameter: The diameter of diamond burrs can range from a few millimeters to several centimeters, depending on the specific type and application.

 • Length: The length of the burr depends on the design and intended use, with lengths ranging from a few centimeters to several centimeters.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Σχόλια

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

Diamond Abrasive Products
Diamond Abrasive Products
bottom of page