top of page

Τμήμα ελαστικών κοπής διαμαντιών σύρμα βρόχου πριόνι

Diamond wire saw loop

Η κοπή βρόχου διαμαντιού με υψηλή ταχύτητα (25-60m / s), έτσι ώστε η επιφάνεια θραύσης κοπής σύρματος να είναι ομαλή χωρίς σπάσιμο και να μπορεί να ελεγχθεί το πάχος της φέτας, πράγμα που ωφελεί τη φυσική και χημική ανάλυση των φετών ελαστικών. προσφέρουμε πλήρη τεχνική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη για τις ανάγκες των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων συστάσεων.

Hans Diamond TireSection Cutting Wire Saw for Tire Section Wire Cutter, Tire cutter machine, Tire cutting machine and Tire Section Cutting Machine, κατασκευασμένο με υψηλή ταχύτητα (25-60m / s), έτσι ώστε η επιφάνεια κοπής σύρματος να είναι ομαλή χωρίς γλουτό και Θα μπορούσε να ελεγχθεί το πάχος της φέτας, πράγμα που είναι όφελος για τη φυσική και χημική ανάλυση των φετών ελαστικών. υψηλής ποιότητας διαμάντι τρίψιμο, έχουν καλή διάρκεια ζωής. , Το μηχάνημα κοπής ελαστικών είναι αυτόνομο σύμφωνα με τις απαιτήσεις πολλών εγκαταστάσεων ελαστικών. Χρησιμοποιείται κυρίως για κοπή ελαστικών από κατασκευαστές ελαστικών. Το μηχάνημα ελέγχεται από σύστημα cnc, χρησιμοποιούμε διπλό πριόνι στη διαδικασία κοπής, μπορεί να μειώσει τους κραδασμούς στη δειγματοληψία και επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα επειδή μπορεί να κόψει και τα δύο τμήματα και να πάρει ένα δείγμα κάθε φορά. Είναι ένας βασικός εξοπλισμός για τη δειγματοληψία της δομής του ελαστικού. Έχει σχεδιαστεί για τη βιομηχανία ελαστικών, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον οργανισμό ποιοτικής επιθεώρησης για την κοπή δειγμάτων διατομής ελαστικών. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί χαλύβδινα σύρματα ως όργανο κοπής. Το τμήμα κοπής δεν απαιτεί δευτερεύον στίλβωση. Άλλα χαρακτηριστικά είναι ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας, η χαμηλή κατανάλωση ισχύος, η υψηλή απόδοση, δεν απαιτείται σύστημα ψύξης, η ασφάλεια και το φιλικό προς το περιβάλλον και εύκολο στη χρήση.

Προσαρμοσμένη διάσταση Είχαμε κάνει:
Συρμάτινο πριόνι κοπής μηχανής κοπής ελαστικών 4500mm
7.330 χιλιοστά ελαστικών Τμήμα μηχάνημα κοπής είδε σύρμα
9.300 χιλιοστά ελαστικών Τμήμα μηχάνημα κοπής είδε σύρμα
Κατά την παραγγελία Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Μήκος (mm): Διάμετρος εξόδου (mm): Υλικά κοπής

Diamond και CBN με επικάλυψη.

Με διαφορετικά μεγέθη κόκκων.

Με μήκος πελάτη.

Η επιλογή των διαμέτρων διαμαντιού ή βρόχου CBN εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της επιφάνειας κοπής του τεμαχίου / δείγματος. Για λεπτές επιφάνειες, οι μικροί κόκκοι έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και μια χαμηλότερη πυκνότητα κόκκων πρέπει να χρησιμοποιείται για μαλακά υλικά κοπής.

Προδιαγραφές καλωδίων διαμαντιών βρόχου:

Performance

When using Diamond Wire Loop Saws to cut tire sections, their performance is characterized by several key factors that make them suitable for this application:

 1. Precision Cutting: Diamond Wire Loop Saws excel in precision cutting tasks. They can achieve clean and accurate cuts in tire sections, allowing for specific shapes and dimensions to be obtained with tight tolerances.

 2. Clean Edges: These saws produce clean and burr-free edges on tire sections, reducing the need for additional finishing processes and ensuring a polished appearance.

 3. Efficient Material Removal: Diamond Wire Loop Saws are efficient at removing material while minimizing waste. This is essential when cutting tire sections, as tire materials can be valuable and should be used efficiently.

 4. Versatility: Diamond Wire Loop Saws can be used for various types of tire materials, including the rubber and steel components found in tires. They are more versatile than traditional cutting methods and can handle different tire sizes and compositions.

 5. Reduced Heat Generation: These saws typically generate less heat during the cutting process compared to other cutting methods, which is advantageous when working with rubber materials that can melt or deform due to heat.

 6. Lifespan: The lifespan of the diamond-coated wire loop may vary depending on the specific tire material being cut and the cutting conditions. However, they are generally durable and have a relatively long lifespan.

 7. Safety: When used correctly and with proper safety precautions, Diamond Wire Loop Saws are considered safe tools for cutting tire sections. Operators should wear appropriate personal protective equipment (PPE) and ensure the work area is well-ventilated.

 8. Low Maintenance: These saws require minimal maintenance, primarily focused on keeping the diamond-coated wire loop in good condition.

 9. Customization: Diamond Wire Loop Saws allow for precise customization and intricate cuts in tire sections. This makes them suitable for creative and artistic projects or for specific tire modifications.

 10. Material Thickness: These saws are generally well-suited for cutting tire sections with varying thicknesses, including both the rubber and steel components found in tires.

 11. Speed Control: Controlling the cutting speed is crucial when working with tire sections to achieve desired results without overheating or material deformation.

 12. Efficiency: Diamond Wire Loop Saws can be efficient for tire recycling and other applications where materials need to be processed quickly and with minimal waste.

Feature

The Diamond Tire Section Wire Loop Saw you described have several notable features and specifications:

 1. Length of Wire Loop Blades: The saw blades come in various lengths, including 4500mm, 7330mm, and 9300mm, allowing for cutting different tire sizes and types.

 2. Cutting Instrument: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw use Diamond Tire Section Steel Wires as the cutting instrument. Diamond-coated wires are known for their hardness and durability, making them suitable for cutting through tire materials.

 3. No Secondary Burnishing: The cut tire sections do not require secondary burnishing or additional finishing processes. This feature ensures that the cut edges are clean and polished, reducing the need for post-cutting work.

 4. Low Operation Noise: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw are designed for low noise operation, contributing to a quieter working environment.

 5. Low Power Consumption: The saw blades are designed to consume low power during the cutting process, making them energy-efficient.

 6. High Efficiency: They are known for their high cutting efficiency, allowing for quick and precise tire section cutting.

 7. No Cooling System Needed: Unlike some cutting processes that require cooling systems to dissipate heat, these blades do not need a cooling system. This can simplify the equipment setup.

 8. Safety and Environmental Friendly: The saw blades are designed with safety and environmental considerations in mind. They likely produce minimal waste and emissions.

 9. Ease of Operation: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw are designed to be easy to operate, making them accessible to operators with varying levels of experience.

 10. Cutting Capacity: The cutting capacity varies depending on the tire type. For example, for 11.00R20 TB tires, an average of 55m of wire can cut one section, while for 195/65R15 PC tires, an average of 25m of wire can cut one section. The specific cutting capacity is also mentioned for radial truck tires and OTR (Off-The-Road) tires.

Overall, these Diamond Tire Section Wire Loop Saw are suitable for tire section cutting applications, providing efficiency and precision in the process. Their versatility in cutting different tire sizes and types makes them valuable tools in tire recycling, analysis, and modification processes.

Application

Diamond Wire Loop Saws can be used for cutting tire sections, particularly in specialized applications where precision and clean cuts are required. Here are some common applications for cutting tire sections using Diamond Wire Loop Saws:

 1. Tire Cross-Section Analysis: In research and quality control laboratories, Diamond Wire Loop Saws are used to cut tire sections for cross-sectional analysis. This allows for the examination of tire construction, including the arrangement of plies, belts, and other components, to ensure quality and performance.

 2. Tire Failure Analysis: When investigating tire failures or defects, Diamond Wire Loop Saws can be used to cut specific sections of tires for in-depth analysis. This helps determine the root cause of failures and informs design improvements.

 3. Tire Recycling: In the tire recycling industry, Diamond Wire Loop Saws are used to cut tires into smaller sections or strips, which can then be further processed to extract valuable materials, such as steel belts and rubber granules. This aids in recycling and reduces waste.

 4. Custom Tire Modifications: Custom tire manufacturers or tire tuning shops may use Diamond Wire Loop Saws to modify tires for specific applications, such as racing or off-road use. This includes cutting and reshaping tire treads or sidewalls to enhance performance.

 5. Tire Inspection and Testing: Diamond Wire Loop Saws enable the creation of standardized tire samples for testing and inspection purposes. This is important for quality control in the tire manufacturing industry.

 6. Tire Prototyping: In the development of new tire designs, Diamond Wire Loop Saws can be used to create prototype tire sections for testing and evaluation.

 7. Art and Design: Artists and designers may use Diamond Wire Loop Saws to create sculptures or decorative pieces from discarded tire sections. The precision of these saws allows for intricate and creative work.

 8. Tire Repair: In some cases, tire repair shops may use Diamond Wire Loop Saws to make precise cuts in damaged tire sections for patching or repair purposes.

 9. Custom Tire Manufacturing: Specialty tire manufacturers may use Diamond Wire Loop Saws to create custom tire sections with unique tread patterns, dimensions, or features.

 10. Education and Training: Diamond Wire Loop Saws are used in educational institutions and training centers to demonstrate tire construction and for hands-on training in tire analysis and maintenance.

When cutting tire sections with Diamond Wire Loop Saws, it's important to consider safety measures and proper handling, as tires can contain reinforcing steel belts that may be exposed during cutting. Additionally, selecting the appropriate wire diameter and cutting parameters is essential to achieve clean and precise cuts in tire materials.

Diamension

Length Options:

 1. 840 mm  ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm.

 2. Diameter of Wire Saw:

 • The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs.

Grit Size Options:

 1. 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325

Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics.

With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application.

Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Σχόλια

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: What are the advantages of a flap wheel?

Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches.

Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel?

Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges.

Q: What is the best flap disc for grinding welds?

Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice.

Q: What is a flap disc grinding wheel used for?

A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings.

Q: What is the best grit for flap discs?

Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending.

Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal?

For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal.

Q: What is the best flap wheel for stainless steel?

Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel.

Q: Can you put a flap disc on a bench grinder?

Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

Diamond Abrasive Products
Diamond Abrasive Products
bottom of page